Det foreligger et forslag til endring av detaljreguleringsplan for Hval, søndre. Planendringen gjelder del av eiendom gnr. 272, bnr. 10. Forslaget gir økt detaljering av planen, med blant annet fastsettelse av byggegrenser, etter bestemmelser om mindre endring av gjeldende plan. Gjeldende plan ble vedtatt 09.05.2018.

Endring av reguleringsplan er hjemlet i plan- og bygningslovens §12-14 tredje ledd. Endringen som varsles er ikke i strid med reguleringsformål i gjeldende plan. Hovedrammene av gjeldende plan endres ikke. Reguleringsendringen knytter seg til endring av plan for å fastsette byggegrenser innenfor planområdet, samt fremtidig fradeling av eiendommer. Bolig er fremdeles hovedformål.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til TAG Arkitekter ved Stig T. Thomassen stt@tagarkitketer.no eller telefon 94264714.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Tag Arkitekter AS, Nøstegaten 44, 5011 Bergen att. Stig T. Thomassen, eller e-post til stt@tagarkitekter.no med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm innen 17.06.2021.

Merk med saksnummer PLAN-21/00364.