Hoveddokumentene i planforslaget finner du nederst i på siden. Planen finnes også på servicesenteret i 1. etasje på Lillestrøm rådhus.

Fullstendig liste over saksdokumentene med alle vedlegg fra førstegangsbehandlingen i hovedutvalg for miljø og samfunn 27. april 2022, finner du i politisk møtekalender

Planen har til hensikt å tilrettelegge for en god fremtidig utvikling av eksisterende bussanlegg i Leiraveien 12-14, og sikre mulighetene for en mer funksjonell, effektiv og miljøvennlig drift av bussanlegget. Planen skal sikre en helhetlig utvikling av anlegget, blant annet for å ivareta viktige hensyn som god overflatehåndtering, hindre forurensing og ytterligere negativ påvirkning knyttet til tilgrensende Stilla og Brauterstilla naturreservat.

Størsteparten av arealet i planforslaget er foreslått regulert med formål kollektivanlegg. Dagens bygg og bruk ønskes hovedsakelig videreført. Reguleringen innebærer hovedsakelig en oppgradering av anlegget med ulike installasjoner, med mindre tekniske bygg og installasjoner nødvendig for driften av bussanlegget – som ladestasjoner, galger for fremføring av strøm etc.

Areal nærmest naturreservatet er forslått regulert med formål kollektivanlegg, men med en hensynsone som setter restriksjoner for bruken av arealet, samt krav til tiltak for å bedre ivareta hensynet til naturreservatet. Byggegrensen settes minimum avstand 30 m fra vannlinje.

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er 20.06.2022.

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/00701

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med saksbehandler Marie Fidjeland på e-post Marie.Fidjeland@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf. 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.

Dokumenter

Her finner du hoveddokumentene i planforslaget

  1. Plankart, datert 31.08.2021
  2. Planbestemmelser, datert 31.08.2021
  3. Planbeskrivelse, datert 17.03.2022
  4. Saksframlegg fra førstegangsbehandlingen 27.03.2022