Planområdet er plassert langs riksvei 22 Fetveien, på Svarterud ved Enebakkneset. Hensikten med planendringen er i første rekke å tilrettelegge for oppføring av nytt administrasjonsbygg i tilknytning til eksisterende produksjonslokaler for Elverhøy Aluminium og Glass på eiendom gnr/bnr 478/67, Fetveien 2258. Samlokaliseringen av administrasjon og produksjon har flere fordeler, i tillegg til at nytt administrasjonsbygg i seg selv vil gi ansatte en påkrevd oppgradering hva gjelder inneklima, pausefasiliteter mv.

Dagens kontorbygg ligger på eiendom gnr/bnr 478/60, Fetveien 2242. Plasseringen gjør at både ansatte og besøkende til bedriften må kjøre inn og ut på RV22 for hvert besøk mellom administrasjonsbygg og produksjonslokalet. Samtidig skaper delt lokasjon trafikkfarlige situasjoner der større kjøretøyer kjører feil og deretter rygger ut i RV22 for å snu. Trafikkhensyn er derfor en sentral grunn til ønsket om samlokalisering av administrasjon og produksjon.

For at planen skal bli tilpasset målene i regional plan har kommunen bedt om endringer i delen av planen som gjelder boligformål. Urealiserte boligtomter som ligger i dagens plan, er tatt ut. Utnyttelsesgraden på eksisterende boligeiendommer forslås endret fra 30 % til 20% BYA. Redusert % BYA kan også begrunnes i at forslag til ny kommuneplan legger opp til 20 % BYA for frittliggende småhuseiendommer for størstedelen av kommunen. Samme føring ligger i gjeldende kommuneplan for tidligere Fet kommune.

Detaljert oversikt over endringene i planen står i planbeskrivelsen, se særlig kap. 5 og 6.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til SH Prosjekt AS v/Janne de Jong via e-post: janne@shprosjekt.no.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til plankonsulent per epost til janne@shprosjekt.no eller per post til SH Prosjekt AS, Postboks 65, 1851 Mysen, innen høringsfristen.

Send kopi til Lillestrøm kommune på epost; postmottak@lillestrom.kommune.no eller brev; postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Henvendelser i saken merkes «Enebakkneset».

Høringsfristen settes til 15.12.2022.

Saksdokumenter

  1. Planbeskrivelse
  2. Revidert plankart
  3. Reviderte bestemmelser
  4. Geoteknisk notat

Informasjon om planendringen med dokumentene kan også finnes på www.shprosjekt.no/kunngjoringer