Hensikten med planprogrammet er å styrke den innledende fasen av planarbeidet. Det skal legges til rette for medvirkning i en bred og åpen diskusjon om hvilke premisser som skal være styrende for planarbeidet. Å klargjøre behovet for utredninger er annen sentral del av arbeidet med planprogrammet.

Formålet med selve planarbeidet kan du lese i det opprinnelige varselet om oppstart fra den 24.6.2021.

Planområdet som reguleres er på ca. 250 daa, og er i kommuneplanens arealdel satt av til sentrumsformål, offentlig og privat tjenesteyting, grønnstruktur, samferdsel og teknisk infrastruktur. I eldre reguleringsplaner er deler av planområdet regulert til offentlig og privat tjenesteyting, forretning, boligbebyggelse, felles grønnstruktur og kjørevei, men hoveddelen er ikke regulert. 

Lurer du på noe?

Opplysninger om planprogrammet kan fås ved henvendelse til Anders Jørstad ved byplanseksjonen i planavdelingen, på telefonnummer 99696305, eller e-post anjo10@lillestrom.kommune.no

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Forslag til planprogram kan du lese her

Prosjektsiden til Lillestrøm Nord finner du her

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes Lillestrøm kommune ved planavdelingen, e-post postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm. 

frist for innspill er 14. november 2022.

Merk med saksnummer PLAN-20/01519.

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.

Åpent informasjonsmøte den 17. oktober 2022

Den 17. oktober 2022 kl 18.00-20.00 avholder planavdelingen et informasjonsmøte om innholdet i forslaget til planprogram. Møtet avholdes i kommunestyresalen på rådhuset og kan følges på Teams.

Klikk her for for å komme til Teamsmøtet på møtetidspunktet

Utstillinger i tilknytning til planarbeidet

Det har blitt utarbeidet fire mulighetsstudier som grunnlag for planprogrammet, og en liten utstilling med plansjer fra disse kan ses i Lillestrøm bibliotek i bibliotekets åpningstid. Det vil være mulighet til å gi skriftlig tilbakemelding på mulighetsstudiene i utstillingslokalet.

De fire mulighetsstudiene er også tilgjengelige i en digital utstilling, og du vil der kunne gi innspill om hva du liker best.

Digital utstilling finner du her