Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid, varslet februar 2022. Etter avtale med Lillestrøm kommune gjennomføres endringen som en mindre endring i tråd med plan- og bygningslovens § 12-14, annet ledd. I henhold til pbl § 12-14, tredje ledd forelegges endringene berørte myndigheter, eiere og festere av eiendommer som direkte berøres, samt andre berørte parter for uttale. Lillestrøm kommune påpeker at dersom det ved begrenset høring dukker opp forhold og konfliktfylte motsetninger som taler for en full reguleringsplanprosess, kan det være nødvendig at planen må skifte spor tilbake til en ordinær planprosess.

Kort beskrivelse av endringer i planen

Planområdet er lokalisert i Djupdalen, østover fra fv. 170 Kompveien og er 135 700 m2 stort.

Planområdet er utvidet i forhold til gjeldende plan for å imøtekomme krav om hensynssoner rundt planlagt hydrogenanlegg. I varsel om oppstart ble det skissert en utvidelse på inntil 200 meter. Denne utstrekningen er gjennom nærmere beregninger av konservative sikkerhetsavstander redusert til 80 meter utenfor anlegget for ytre sone. Hovedårsaken til den store forskjellen i varslet område og faktisk endring er at det var knyttet stor usikkerhet til omfang av hensynssoner på varslingstidspunktet, og man ønsket å unngå en tilleggsvarsling dersom varslet området skulle vise seg utilstrekkelig. Alt areal som ligger utenfor grensen for gjeldende plan er regulert til LNF-område der det kun åpnes for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag.

Det er utarbeidet tematiske kartutsnitt for å synliggjøre de ulike hensynssonenes utstrekning, da det er mange overlappende hensyn i planområdet.

Reguleringsbestemmelsene er gjennomgått og oppdatert slik at krav om gjennomføring av tiltak som allerede er realisert er tatt ut, det er knyttet bestemmelser til hensynssoner rundt anleggene, og forhold knyttet til videre prosess er tatt inn i rekkefølgebestemmelsene.

Det skal, før sluttbehandling av planforslaget, gjennomføres en uavhengig kvalitetssikring av den geotekniske vurderingen, denne er under utarbeidelse.

Lurer du på noe?

Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Norconsult AS v/Aase Marie Hunskaar via e-post: aase.marie.hunskaar@norconsult.com eller tlf: 454 01 792.

Spørsmål kan også rettes til Sigri Rosø Pladsen via e-post: sigri.roso.pladsen@norconsult.com eller tlf: 404 69 354.

Har du innspill?

Frist for uttalelse til endringsforslaget settes til 22.11.2022, og merknader sendes til Lillestrøm kommune på e-post: postmottak@lillestrom.kommune.no, eller per post til Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk med saksnummer PLAN-20/01491. Høringsfristen er forlenget til 5 uker mot normalt 4 uker for endringer av reguleringsplan.

I etterkant av høringen vil merknadene gjennomgås og eventuelle justeringer foretas før endringen vedtas. Vedtatte dokumenter vil publiseres i kommunens innsynsløsning for arealplaner.

Dokumentasjon som følger endringsforslaget

Alle dokumenter i saken er lagt ut på Norconsults hjemmesider.

Det er også mulig å ta kontakt for å få digitale filer tilsendt per e-post. Slike henvendelser rettes til Sigri Rosø Pladsen via e-post: sigri.roso.pladsen@norconsult.com.