Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan- og byggesaksarbeid for Asak massemottak i Lillestrøm kommune. I tillegg varsles det oppstart av arbeid med revisjon av utbyggingsavtale for Mjønerudveien og utbyggingsavtale for massedeponi og ny fylkesvei på Asak.

Området som reguleres er på ca. 580 daa og omfatter gnr/bnr 255/1, 255/2, 256/1, 256/4 og 329/30. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til andre typer bebyggelse og anlegg (Asak massemottak) og landbruk, natur og friluftsformål.

I henhold til forskrift om konsekvensutredning § 8 og § 10 har Lillestrøm kommune vurdert at det skal utarbeides konsekvensutredning (KU) uten planprogram.

Lillestrøm kommune har stilt krav om revisjon av utbyggingsavtalen for Mjønerudveien og utbyggingsavtalen for massedeponi og ny fylkesvei på Asak. Avtalene omhandler teknisk infrastruktur i forbindelse med veiene og hensikten med utbyggingsavtalene er å sikre god kvalitet på veiprosjektene.

Se vedleggene nederst i artikkelen for detaljer.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til
Multiconsult v/ Øystein Gjessing Karlsen, telefon 92264414 eller e-post ogk@multiconsult.no.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Multiconsult v/ Irmelin Aamodt Moxnes, e-post irm@multiconsult.no med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 06.08.2020.

Merk med saksnummer PLAN-20/01615.

Saksdokumenter

1. Planinitiativ
2. Referat fra oppstartsmøte
3. Varslingsbrev


Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven