Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for eiendommen gårdsnummer 436, bruksnummer 47, 48 med fler. Planleggingens formål er å tilrettelegge for frittliggende boliger, fortau samt gangforbindelse mellom Bakåsveien og Varåveien.

Området som reguleres er på totalt ca. 17 daa. Området for ny bebyggelse er i kommuneplanens arealdel regulert til boligformål.

Har du spørsmål?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Arealtek AS ved Hilde Smedstad på tlf. 930 69363 eller hilde@arealtek.no.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Her kan du lese planinitiativet

Her kan du lese referat fra oppstartsmøtet

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Arealtek AS, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum eller til hilde@arealtek.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Fristen for å komme med innspill er 11.1.2021.

Merk innspillet med saksnummer PLAN 20/00949.

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.