Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for Blakerveien 3-9 i Lillestrøm kommune. Planleggingens formål er å regulere boliger vest i planområdet, og en utvidelse av næringsarealene øst i området.

Planområdet er på ca. 61 m2, hvorav utbyggingsområdet utgjør omtrent 26 daa. Området omfatter gnr./bnr. 246/305, 246/8, 246/42, 246/159, 146/53, 246/282 og 329/11.

I områdereguleringsplan for Sørumsand sentrum er området avsatt til kombinert bebyggelse i opptil 8 etasjer bestående av bolig, lett industri, plasskrevende varehandel, kontor og tjenesteyting. Planen varsles over Kongsvingerbanen mot Orderudjordet på grunn av at det skal reguleres en gangbro i tråd med områdereguleringen. Området langs Blakerveien varsles for å eventuelt utvide kapasitet på overvannsnettet.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Lillestrøm kommune ved Jeppe Wethal, telefon 955 59 199 eller e-post: jeppe.wethal@lillestrom.kommune.no

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Her kan du lese det originale planinitiativet

Her kan du lese referatet fra oppstartmøtet

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspill med saksnummer: PLAN-20/01616.

Frist for å komme med innspill er 13.11.2020.

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven