Det er satt i gang reguleringsplanarbeid for Fribergjordet og Skedsmo stadion på Skedsmokorset.
Formålet med planarbeidet er å regulere dagens Skedsmo stadion med utvidelsesområde på Fribergjordet. Planområdet skal gi plass til fotballbaner og hall, ishall, «multibygg» for dans, kampsport og turn, publikumsfasiliteter og områder for egenorganisert aktivitet og rekreasjon. I tillegg til adkomst, nødvendige trafikkarealer, gang-/sykkelveier og grønnstruktur. Det planlegges også for ny barnehage innenfor planområdet.

Planområdet dekker et areal på 183,7 dekar og ligger sentralt på Skedsmokorset på begge sider av fylkesvei 1496 Trondheimsveien.
Planområdet omfatter dagens Skedsmo stadion, Fribergjordet, med forbindelsen mellom dem på vestsiden av Sandbakken, deler av Industriveien. Hele eller deler av eiendommene i Industriveien 13, 14, 15 og 17 og Prestmåsan 1 og 2A er tatt med i varslingsområdet for å kunne vurdere ulike adkomstalternativer og evt. utbedring av Industriveien. Deler av Industriveien 1, 3, 7, og Steinbråteveien 25 og 27/29 er tatt med i varslingsområdet for å kunne se på en forlengelse av eksisterende fortau langs Industriveien opp til Trondheimsveien.
Varslingsområdet omfatter hele eller deler av gnr/bnr 37/9, 37/12, 37/53, 37/115, 37/122, 37/178, 37/194, 37/258, 37/350, 37/390, 37/393, 37/395, 37/396, 37/445, 37/512, 37/539, 37/591, 37/623, 37/625, 37/798, 37/869, 37/871, 37/872, 37/876, 37/880, 56/192 og 56/316.

Området nord for Trondheimsveien er i dag uregulert, men er i kommuneplanens arealdel avsatt til idrettsformål og barnehage. Området sør for Trondheimsveien er i eldre reguleringsplan regulert til idrettsformål. Planområdet berører også deler av flere gjeldende reguleringsplaner.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved Tomas Moen på telefon 992 95 410 eller e-post tomas.moen@ramboll.no.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Her kan du lese planinitiativet
Her kan du lese referat fra oppstartsmøtet

Ved offentlig ettersyn av planforslaget vil det bli arrangert et åpent møte der planene presenteres, og det blir mulighet for å gi tilbakemelding. Tidspunkt og sted for møtet vil bli annonsert.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til:

Rambøll v/Tomas Moen, Løkkegata 9, 2615 Lillehammer
eller på e-post til tomas.moen@ramboll.no,
med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for å komme innspill er 20.01.2021.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/01751.


Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.