Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for Gneisveien 3 i Lillestrøm kommune, plan-ID L003. Planleggingens formål er å regulere høyere utnyttelse på tomten, samt maksimalt tillatt høyde.

Planområdet er på ca. 80 daa. Området omfatter gnr./bnr. 57/11, 57/67, og 57/71, og grenser til og omfatter deler av gnr./bnr. 57/79, 58/537, og 58/538, og er i kommuneplanens arealdel regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål, herunder godsterminal.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Multiconsult ved Elise E. Moen, telefon 934 30 094, e-post: elise.moen@multiconsult.no

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 

Her kan du lese planinitiativet.

Her kan du lese referatet fra oppstartmøtet.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Multiconsult på e-post: elise.moen@multiconsult.no,
med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm. 

Merk innspill med referansenummer: 10213779 og saksnummer: PLAN-20/00227.

Frist for å komme med innspill er 14.04.2020.

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven