Området som reguleres er på ca. 5,8 daa, omfatter gnr/bnr 78/47, 78/194, 78/188 og del av 78/417, og er i kommuneplanens arealdel regulert til "nåværende og fremtidig boligbebyggelse". Det finnes ingen eldre reguleringsplan for området.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Arcasa arkitekter v/Astrid Asla, telefon: 22 71 70 70 eller e-post: astrid.asla@arcasa.no

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Arcasa arkitekter v/Astrid Asla, eller e-post: astrid.asla@arcasa.no med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.