Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for kvartal 15 i Lillestrøm kommune og det settes i gang forhandling om utbyggingsavtale. Planleggingens formål er å regulere eiendommen til kombinert arealformål bolig, næring, hotell, kontor, bevertning og tjenesteyting. Andre relevante arealformål vil være torg og vegformål med tilhørende underformål, samt hensynssone bevaring kulturmiljø.

Området som reguleres er på ca. 9,2 daa, omfatter gnr/bnr 81/152, 81/165, 81/166, 81/167, 81/155, 81/146, 81/210, 81/209 og 81/217. Kvartal 15 er i gjeldende kommuneplanens arealdel (Felt SF14) avsatt til sentrumsformål, med forretning, kontor, tjenesteyting, bevertning, bolig og park som tillatte arealformål.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Grape Architects ved Martin Rasch Ersdal på e-post martin@grape.no eller telefon 40 22 33 84.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Her kan du lese planinitiativet

Her kan du lese referat fra oppstartsmøtet

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til martin@grape.no eller per brev til Grape Architects AS v/Ersdal, Ruseløkkveien 14, 0251 Oslo, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 414, 2001 Lillestrøm.

Frist for å komme med innspill er 01.12.2020.

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.

Samtidig varsles det at det i videre planarbeid vil det bli vurdert muligheter for parallell plan- og byggesaksbehandling, jf. PBL §§ 1-7 og 12-15 og igangsettelse av forhandlinger om utbyggingsavtale for planområdet i henhold til PBL §17-4.