Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for Leiraveien 12-14 og planleggingens formål er kollektivanlegg/næring.

 

Hele planområdet som reguleres er på ca. 50,2 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr: 30/181, 30/255, 30/18, 30/183 og 30/279.
I kommuneplanens arealdel er området regulert til næringsformål og LNF.
I eldre reguleringsplan er deler av området regulert til industri.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Lurer du på noe?

Her kan du lese planinitiativet

Her kan du lese referat fra oppstartsmøtet

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:
LMR arkitektur as
lmr@lmr-arkitektur.no 
 23 31 12 50
Rosenkrantz’ gt 15, 0160 Oslo

Eller til:
Viken kollektivterminaler FKF
Postmottak@viken.no
 22 05 50 00
 Postboks 1193, Sentrum, 0107 Oslo

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Viken kollektivterminaler FKF og LMR-arkitektur as, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 08.05.2020.

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.