Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for Skjærvaveien 22-38 i Lillestrøm kommune. Det varsles samtidig om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale. Planleggingens formål er i hovedsak å omregulere området til boligformål. I tillegg skal det vurderes arealer til næring, parkering samt byrom, gater, plasser, offentlige rom (parker, møteplasser og turstier), barnehage og nødvendig trafikk- og samferdselsareal.


Området som reguleres er på ca. 25 mål, omfatter gårds- og bruksnummer 75/594, 75/396, 75/55, 75/394, 75/563, 75/225, og er i kommuneplanens arealdel regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål, herunder forretning/tjenesteyting/bolig. Flomvoll og tursti mot Nitelva forutsettes videreført.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til
A-lab v/ Pål Erik Olsen, telefon 48 19 29 26, e-post: pal.erik@a-lab.no.  

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Her kan du lese planinitiativet

Her kan du lese referatet fra oppstartmøtet 

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til A-lab (pal.erik@a-lab.no), med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm. 

Frist for å komme med innspill er 9.03.2020.

Alle interesserte er velkomne til informasjonsmøte 13.02.2020 klokken 18.00 i Lillestrøm kultursenter, Universet-salen.

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.