Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for Skoglyfjellet Syd i Lillestrøm kommune. Planleggingens formål er å omregulere fra åpen småhusbebyggelse til konsentrert småhusbebyggelse og noe blokkbebyggelse. Tidligere vedtatt plan har regulert åpen småhusbebyggelse.

Planområdet er på ca. 32 dekar. Området omfatter gnr./bnr. 282/17, 282/45, 282/38, 282/36, 282/29, 282/39, 282/17, 282/42, 282/40, 282/41, 282/21, 282/28 og er i kommuneplanens arealdel regulert til eksisterende boligbebyggelse og landbruks-, natur- og friluftsformål.

Det er tidligere varslet oppstart av planen. Grunnen til at det varsles ny oppstart er at forslagstiller vil utvide planområdet med 4 eiendommer i vest. Da dette utvidede området i kommuneplanen er avsatt til LNF med hensynssone Hensyn friluftsliv har kommunen ønsket at det varsles på nytt slik at alle forhold rundt å regulere dette blir belyst, selv om tomtene ikke skal bebygges.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Lillestrøm kommune ved Jeppe Wethal på telefon 955 59 199 eller e-post: jeppe.wethal@lillestrom.kommune.no

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Her kan du lese det originale planinitiativet

Her kan du lese referatet fra oppstartmøtet

Merk at det er lenge siden planinitiativ ble sent inn og oppstartsmøte ble holdt, og at prosjektet er utviklet siden det. Det er vedtatt en oppstartssak av Plan- og næringsutvalget, samt Klima- og miljøutvalget i gamle Sørum kommune. Det ble her besluttet at det kan omreguleres innenfor rammene som er lagt i tidligere reguleringsplan.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspill med saksnummer: PLAN-20/00007.
Frist for å komme med innspill er 22.08.2020.

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven