Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for utvidelse av Skedsmo Kirke gravplass i Lillestrøm kommune. Hensikten med planarbeidet er å utvide kirkegården ved å regulere areal som allerede er avsatt til kirkegårdsformål i gjeldende kommuneplan. Planområdet er på ca 110 daa og består i dag hovedsakelig av jordbruksarealer og en ravinedal.

Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene med gårds- og bruksnummer 21/1 og 21/206, i tillegg til 21/196 Vestvollveien og 21/224.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Lurer du på noe?

Her kan du lese planinitiativet

Her kan du lese referatet fra oppstartmøtet 

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:

Norconsult AS v/Hedda Muren
Hedda.muren.olsen@norconsult.com
90479726
Postboks 626, 1303 Sandvika

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Norconsult AS v/Hedda Muren, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspill med saksnummer PLAN-20/01313

Frist for innspill: 01.07.2020

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven