Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for Vestre Nitteberg, felt B3 i Lillestrøm kommune. Planleggingens formål er å omregulere fra boligformål til annet formål som vil avgjøres i videre reguleringsarbeid. Aktuelle formål kan eksempelvis være grøntareal og/eller parkering.

Planområdet er på ca. 1250 m2. Området omfatter gnr./bnr. 34/46, og er i kommuneplanens arealdel regulert til eksisterende boligbebyggelse.

Lillestrøm kommune vil vurdere om planarbeidet kan tas som en endring etter enklere prosess av plan 501 – Vestre Nitteberg. Planen vil i så fall sendes på begrenset høring til berørte naboer, grunneiere og offentlige høringsinstanser i 3 uker før politisk behandling. Alternativt vil planendringen gjennomføres som ordinær planprosess med politisk førstegangsbehandling før offentlig ettersyn og vedtak i kommunestyret.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Lillestrøm kommune ved Jeppe Wethal, telefon 955 59 199
eller e-post: jeppe.wethal@lillestrom.kommune.no

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Her kan du lese planinitiativet

Her kan du lese referatet fra oppstartmøtet 

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no,
eller postboks 313, 2001 Lillestrøm. 

Merk innspill med saksnummer: PLAN-20/01615    

Frist for å komme med innspill er 23.05.2020.

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven