Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for ny barneskole på Skjærva. Formålet med planarbeidet er å regulere undervisningsformål for ny barneskole 1.-7. trinn. Det skal også reguleres en ny gangbro over Skjærvagapet.

Det varsles samtidig oppstart av forhandling om utbyggingsavtale.

Skoletomten er på ca. 14 daa og er avsatt til offentlig tjenesteyting, felt T2, i kommuneplanens arealdel for Skedsmo kommune. Området er uregulert og benyttes i dag til nærings-/industriformål. Varslet planområde er ca. 51 daa. og innebærer også tilgrensende veier, flomvoll, del av eiendom i nord, arealer for ny bro samt båthavn med turvei. Det er også inkludert arealer tilgrensende Strømsveien i sør, for å sikre kjøreadkomst og gangarealer til ny gangbro.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til plankonsulent Norconsult AS v/ Guro Braanaas Bredland på telefon: 92 45 68 98 eller e-post: Guro.Bredland@norconsult.com

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Informasjonsmøte

Det inviteres til et åpent møte om planarbeidet torsdag 24. september kl. 18:00 på Lillestrøm rådhus.

På grunn av smittevern bes om forhåndspåmelding på epost til helga.sorby@norconsult.com, innen 18. september. Det vil også være mulig å få en lenke til nettoverføring av møtet.

Det vil informeres om et eget opplegg for medvirkning med barn og unge i planarbeidet.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til følgende adresser innen 16.10.2020:

 

Reguleringsplanarbeidet og forhandling om utbyggingsavtale er hjemlet i plan- og bygningsloven.