Varslingsområdet er på ca. 64 daa. Området som er tenkt regulert til boligutbygging er på ca. 42 daa, og omfatter gnr/bnr 325/1, 325/3. Deler av eiendommene 241/64 og 241/80 tas med i varslingsområdet kun for å få avklart trasé for myke trafikanter. Disse eiendommene er i utgangspunktet ikke tenkt berørt på noen annen måte.

I gjeldende områdereguleringsplan for Orderudjordet, PlanID 255, er området regulert til bolig med tilstøtende kjørevei og gang/sykkelvei.

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Aleksandra F. Widuto på e-post: awf@tagarkitekter.no eller mobil 92291977.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 

Aktuelle dokumenter

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Aleksandra F. Widuto, e-post: awf@tagarkitekter.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk med saksnummer PLAN-20/01384.

Frist for innspill er 02.07.2020

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven