Reguleringsplanen kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og det må derfor utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Forslag til planprogram er nå lagt ut på høring.
Lillestrøm kommune vil fastsette det endelige planprogrammet for påfølgende plan- og konsekvensutredning etter høringen.

Området er på ca. 42,5 daa og omfatter gnr/bnr, gnr 81 bnr 886, 2598, gnr 82 bnr 145, 234, 243, 244, 258, 87, 259, og gnr 83 bnr 870 og 868, samt tilliggende gater.

I kommuneplanens arealdel er området disponert til fremtidig sentrumsformål, med underformålene kontor/ tjenesteyting/ forretning/ bevertning/ kollektivknutepunkt.

Lurer du på noe?

Her kan du lese planinitiativet

Her kan du lese referat fra oppstartsmøtet

Her kan du se forslag til planprogram

Forslagsstiller er Linstow AS med Viken Fylkeskommune som partner.
Nordic Office of Architecture er utførende plankonsulent.

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Nordic Office of Architecture v/ Halina Mielnik Noach
92 88 08 82
hmn@nordicarch.com

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til

Nordic Office of Architecture v/ Halina Mielnik Noach
hmn@nordicarch.com

med kopi til Lillestrøm kommune 
postmottak@lillestrom.kommune.no eller
Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 07.07.2020.

Det bør tydelig skilles mellom innspill som gjelder planprogrammet og innspill som gjelder reguleringsplanarbeidet.
Bemerkninger vil bli referert og kommentert når saken legges frem til politisk behandling.

Reguleringsplanarbeidet er hjemlet i plan- og bygningsloven.