Hensikten med planen er å formalisere dagens bruk, samt å tilrettelegge for utvikling av ulike typer forskningsaktiviteter tilknyttet skog- og landbruk på eiendommen. I tillegg ønsker man gjennom planen å åpne for utvikling av noe mer bebyggelse på eiendommen.

Planområdet er på ca. 85 daa, omfatter deler av gnr og bnr 59/1 og er avsatt til reguleringsformål offentlig- og privat tjenesteyting i kommunedelplan for Skedsmo.

Se vedleggene nederst i artikkelen for detaljer.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Rambøll v/Bjørnar Rutledal, Pb 427 Skøyen, 0213 Oslo, eller på e-post til bjornar.rutledal@ramboll.no

Har du innspill?

Merknader sendes til Rambøll v/Bjørnar Rutledal, Pb 427 Skøyen, 0213 Oslo, eller på e-post til bjornar.rutledal@ramboll.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 04.08.2020.

Merk med saksnummer PLAN-20/01128

Vedlegg: