På vegne av Felleskjøpet Agri SA, kunngjør Rambøll AS oppstart av reguleringsplanarbeid for Sørum kornmottak, Haldenveien 348, Lørenfallet.

Reguleringsplanens formål er å legge til rette for å bygge nye kornsiloer for tørking og oppbevaring av korn, med tilhørende kontorfasiliteter. Eksisterende bygg i forbindelse med kornsilo ønskes revet.

Området som reguleres er på ca. 24,7 daa, omfatter gnr/bnr 253/24, 253/3 og 253/9, og er i kommuneplanens arealdel regulert til LNF. I eldre reguleringsplan er området regulert til LNF.

Det presiseres at hele planområdet ikke skal utnyttes, men at store deler skal reguleres for å ivareta viktige jordbruksarealer, kantsonevegetasjon langs Rømua og Melibekken, samt å sikre en helhetlig plan på området.

Se vedleggene nederst i artikkelen for detaljer.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til
Rambøll v/Hedvig Anker, Pb 427 Skøyen, 0213 Oslo, eller på e-post til hedvig.anker@ramboll.no.

Har du innspill?

Merknader sendes til Rambøll v/Hedvig Anker, Pb 427 Skøyen, 0213 Oslo, eller på e-post til hedvig.anker@ramboll.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 19.06.2020.

Merk med saksnummer PLAN-20/01527.

Saksdokumenter

1. Planinitiativ
2. Referat oppstartsmøte
3. Planavgrensning
4. Varslingsbrev

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven