Reguleringsplanarbeidet for Turbinveien 11-13 ble igangsatt, og varslet, høsten 2018. I forbindelse med ønsket regulering av turvei mellom Bekkedroga og Turbinveien er det nå behov for utvidet varsling av planen. Hensikten med turveien er å etablere en snarvei gjennom området, spesielt med tanke på skolebarn. Selve traséen for turveien skal være 3 meter bred, men varslingsgrensen er noe romsligere for å ta høyde for eventuelle skråninger og anleggsarbeid. Detaljreguleringens formål er boliger i blokkbebyggelse med tilhørende uteareal, i tillegg til kjøreveg, fortau, og tursti.

Området som reguleres er på cirka 8,0 dekar, omfatter gnr./bnr. 241/34, 241/37, 241/173, 241/483, 241/584, 241/591 og deler av 241/4, 241/6, 241/27, 241/548 og 241/595. Området ligger innenfor grønn grense og er avsatt til eksisterende boligområde i kommuneplanens arealdel. Deler av varslingsområdet er i eldre reguleringsplan regulert til vei, vegetasjonsskjerm og frittliggende boligområde.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Arcasa arkitekter v/ Astrid Asla, på e-post astrid.asla@arcasa.no eller telefon 22 71 70 70.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Varsel om oppstart av planarbeid fra september 2018 med tilhørende dokumenter ligger her

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Arcasa arkitekter v/Astrid Asla, Sagveien 23 III, 0459 Oslo eller på e-post astrid.asla@arcasa.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no eller Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 23. juni.

Merk innspill med planID 0226_271.

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven