Det er satt i gang reguleringsplanarbeid for Fribergjordet og Skedsmo stadion på Skedsmokorset. Det vises til varslingsbrev for planarbeidet datert 08.12.2020. Det varsles nå for å informere om at planområdet er utvidet.

Det varsles om at planområdet utvides ved Åsenhagen skole, slik at skolen med parkeringsarealer inkluderes i planområdet. I tillegg tas det med noe areal nord for Åsenhagen, samt i Korshagen, for å kunne planlegge gode forbindelser for gående og syklende. Planområdet avgrenses ved senterlinje i fv. 1542 Gjerdrumsveien. Det aktuelle planarbeidet vil kun omhandle sambruk/samhandling mellom arealer for skole og idrettsanlegg, og ikke andre anliggende som vedrører evt. utvidelse av skolens bygningsmasse eller skolens drift.

Planleggingens formål er å regulere dagens Skedsmo stadion med utvidelsesområde på Fribergjordet. Planområdet skal gi plass til fotballbaner og hall, ishall, «multibygg» for dans, kampsport og turn, publikumsfasiliteter og områder for egen organisert aktivitet og rekreasjon. I tillegg til adkomst, nødvendige trafikkarealer, gang-/sykkelveier og grønnstruktur. Det planlegges også for ny barnehage innenfor planområdet.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Rambøll v/Tomas Moen, Løkkegata 9, 2615 Lillehammer eller på e-post til tomas.moen@ramboll.no , med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 25.06.2021.

Merk med saksnummer PLAN-20/01751.

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven