Lillestrøm kommune varsler om igangsetting av områdereguleringsplanarbeid med konsekvensutredning for Lillestrøm Nord.

Planleggingens formål er å fortette og transformere planområdet til primært boligformål med en betydelig andel familieboliger, og et tilhørende nærservicetilbud innen forretning og privat og offentlig tjenesteyting.

Planområdets utstrekning nord i Lillestrøm by er vist i kartet under. Ønsker du å lese mer om innholdet i planarbeidet, finner du i kommunens planinitiativ

Informasjonsmøte

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte om planarbeidet onsdag 01.09.2021.

Tid og sted vil også bli annonsert på kommunens hjemmeside og Facebook-side en uke i forkant. COVID-situasjonen på møtetidspunktet vil være avgjørende for om møtet avholdes på Teams eller fysisk.

 

Det kunngjøres med dette også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale(r) for felles offentlig infrastruktur i planområdet.

Offentlig ettersyn og høring av forslag til planprogram vil bli kunngjort på et senere tidspunkt i eget varsel.
I første del av planarbeidet skal det lages et forslag til plangrep ved å utarbeide flere mulighetsstudier for planområdet. Samtidig vil kommunen lage et forslag til planprogram. Et forslag til planprogram er en oversikt over hvilke medvirkningsopplegg og hvilke utredninger kommunen ser for seg å gjennomføre under planprosessen frem til førstegangsbehandling. De beste plangrepene fra mulighetsstudiene innarbeides deretter i planprogrammet, og planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Mulighetsstudiene vil under offentlig ettersyn bli utstilt, og det vil bli gjennomført et åpent informasjonsmøte om innholdet i forslag til planprogram. Endelig planprogram vil bli fastsatt i etterkant av offentlig ettersyn og høringen av Hovedutvalg for miljø og samfunn.

Planområdet som skal reguleres utgjør ca. 247 daa, og omfatter en rekke gnr/bnr. I kommuneplanens arealdel er forslag til planområde disponert til framtidig sentrumsformål, nåværende offentlig tjenesteyting, samferdsel og teknisk infrastruktur og grønnstruktur.

I gjeldende reguleringsplaner er området regulert til en rekke arealformål, herunder offentlig tjenesteyting, boligformål, forretning, samferdsel og teknisk infrastruktur, og grønnstruktur. I andre deler av området er tidligere reguleringsplaner opphevet som ledd i tidligere kommuneplanrevisjon.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Lillestrøm kommune ved prosjektleder Anders Jørstad, tlf nr 66938000 / 99696305, e-post: anjo10@lillestrom.kommune.no.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Det vil bli lenket til varselet på Lillestrøm kommunes Facebook-side. I tillegg vil varsel om oppstart av reguleringsplanarbeider og planinitiativet bli lagt ut på kommunens hjemmeside.

Interessegrupper og privatpersoner som blir berørt av planarbeidet, og som ønsker å delta i medvirkningsprosessen underveis, bes melde fra om dette til kommunen ved prosjektleder.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Lillestrøm kommune innen 08.09.2021, planavdelingen ved senioringeniør Anders Jørstad, tlf nr 66938000 / 99696305, e-post: anjo10@lillestrom.kommune.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk med saksnummer PLAN-20/01519.

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.