Nordic - Office of Architecture varsler på vegne av Hellerudsletta Eiendom AS, oppstart av planarbeid med konsekvensutredning, oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale og høring av forslag til planprogram for Hellerudsletta i Lillestrøm kommune. 

Området som reguleres er på ca. 391 daa, omfatter gnr/bnr 61/9 m. fl. (61/13, 61/15, 61/16, 61/17, 0/1, 61/1, 61/8, 61/18, 61/19, 59/36) og er i kommuneplanens arealdel satt av til offentlig eller privat tjenesteyting, parkering samt LNF (Landbruks-, natur- og friluftsområder). LNF-område nord langs Nitelva omfattes av Områdeplan for Nitelva. Resterende del av området er regulert gjennom Reguleringsplan for Exporama til tjenesteyting - messe med tilhørende virksomhet (messe-, utstillings- og idrettshall med tilhørende kontorer, konferanselokaler og serveringssteder), hotell, utendørs utstillingsområde, parkering, samt landbruksområder med temporær adgang til parkering og utstilling.

Forslag til planprogram og andre saksdokumenter ligger som vedlegg nederst i artikkelen.

Planprogram og konsekvensutredning

Planarbeidet er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning pga. bruksareal/gulvflater over 15 000 m2, fare for kvikkleire samt omdisponering av landbruksareal. I forbindelse med oppstart av planarbeidet blir derfor også planprogram lagt ut på høring.

Planprogrammet som nå legges ut til høring beskriver hva som skal konsekvensutredes, hvilke alternative løsninger som skal vurderes i planen, samt planprosessen og behov for samarbeid og medvirkning.

Sentrale problemstillinger vil for eksempel være funksjonslokalisering som skal tillates på Hellerudsletta samt trafikale og miljøkonsekvenser. Planprogrammet vil også være grunnleggende for å utrede konsekvenser for grønnstruktur, biologisk mangfold og landbruk i tillegg til støy- og luftkvalitet. Planprogrammet vil dessuten synliggjøre konsekvensene for landskapsbildet av utviklingen på Hellerudsletta.

Det er mulig å gi innspill til temaer som vil være viktige før det besluttes type og grad av utvikling, samt metoder for utredning. Etter at planprogrammet har vært på høring blir innspillene vurdert og planprogrammet kan bli endret for å ta hensyn til disse. Etter høringen skal planprogrammet fastsettes av Hovedutvalg for miljø og samfunn.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Nordic – Office of Architecture v/ Erik Sevestre, telefon: 932 81 934 eller e-post: ese@nordicarch.com

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Informasjonsmøte

På grunn av smittesituasjonen så er det planlagte informasjonsmøtet dessverre avlyst.

Har du innspill?

Merknader til planprogrammet og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Nordic – Office of Architecture v/Erik Sevestre, Kongens gate 21, 0153 Oslo eller e-post: ese@nordicarch.com, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 08.01.2022.

Merk med saksnummer PLAN-20/02078.

Saksdokumenter

  1. Planprogram
  2. Planinitiativ
  3. Referat fra oppstartsmøte

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven