Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for Ivar Aasens vei 13–25 med fler. Planleggingens formål er å regulere konsentrert småhusbebyggelse langs Tømteveien. Tidligere uregulert friområde langs Tømteveien og uregulert småhusbebyggelse langs Ivar Aasens vei skal også reguleres i planen.

Området som reguleres ligger langs Tømteveien på Skjetten og er på ca. 58,8 daa, hvorav areal for ny boligbebyggelse er på omtrent 9,5 daa, Reguleringen omfatter gnr/bnr. 75/364 med fler og er i kommuneplanens arealdel regulert til konsentrert boligbebyggelse, eksisterende småhusbebyggelse, vei og grønnstruktur. Området er ikke regulert tidligere.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Lillestrøm kommune ved Jeppe Wethal på telefon 955 59 199 eller e-post jeppe.wethal@lillestrom.kommune.no

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Her kan du lese planinitiativet.

Her kan du lese referatet fra oppstartmøtet.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm. 

Merk innspill med saksnummer: PLAN-20/00641.    

Frist for å komme med innspill er 20.03.2021.

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven