Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for Kirkebakken III. Området som reguleres er på ca. 9 daa. Det er planlagt å bygge inntil 20 rekkehus, fordelt på rekker. Antall nye boenheter forutsettes oppnåelse av kvalitative krav og tilpasning til omgivelsene. Avhengig av hvordan de plasseres i terrenget vil husene ha 2-3 etasjer. Planen søker å legge til rette for fornuftige traseer for gående og syklede internt i planområdet. Boligene skal ha sin adkomst fra Fraunaveien. Veien skal oppgraderes til kommunalteknisk standard med tilhørende fortau for myke trafikanter.

Planområdet ligger sentralt på Frogner med umiddelbar nærhet til barnehage, skole og fritidsaktiviteter. Planlagt tiltak vil medføre til noe økt trafikk på Frognerveien, men området ligger nært togstasjon og bussholdeplass som legger til rette for kollektivtransport fremfor bil.

Planområdet ligger i et kulturhistorisk miljø med middelalderkirken. Dette er kulturminner som vurderes som nasjonal verdi. Planområdet skal skjermes fra kirken. Ny bebyggelse skal tilpasses det eksisterende kulturlandskapet slik at det ikke gir negative nær/fjernvirkning i landskapet. Det er utført geotekniske undersøkelser i området for å kartlegge nødvendige sikringstiltak. Utbyggingsområde ligger i samme kvikkleiresone som Frogner Kirke og øvrig bebyggelse i området. Sikringstiltakene vil tilpasses slik at det i minst mulig grad vil berøre kulturminnene og andre viktige areal. Temaet vil redegjøres nærmere i planarbeidet. Reguleringsplan skal være i henhold til føringene i kommuneplanen for tidligere Sørum kommune. Planområdet ble konsekvensutredet i forbindelse med kommuneplanens omregulering fra LNF- formål til boligformål.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til MjøsPlan AS v/Ida Marie Weigård som er plankonsulent på e-post: ida@mjosplan.no eller telefon: 909 73 741.
Forslagsstiller er Boligutvikling Frogner AS v/ Tom Mathisen Linder.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til MjøsPlan AS v/Ida Marie Weigård på e-post: ida@mjosplan.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 28. juni 2021.

Merk med saksnummer PLAN-20/02489.

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.