Informasjonsmøte

Det avholdes informasjonsmøte om prosjektet, prosessen, fremdrift og foreløpige planer. Det vil være mulighet for å stille spørsmål til Bulk og representant fra Lillestrøm kommune.

Sted: Frogner kultursenter – Auditorium
Tid: Tirsdag 23. november kl 18:00 

Ny frist for innspill er 01.12.2021. 

 

Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for Tretjerndalsveien i Lillestrøm kommune. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. 

Formålet med planen er å oppgradere Tretjerndalsveien, og innfri rekkefølgekrav i reguleringsplanen for Ausenfjellet II næringsområde som sier at ny adkomstløsning må etableres før næringsområdet kan utvides. Veien skal utbedres med nødvendige breddeutvidelser og kurvatur, ny gang- og sykkelvei, støyskjermingstiltak, og oppgradering av krysset fv. 171 x Tretjerndalsveien. Strekningen er ca. 1,5 km lang.

Foreløpig planområde er på ca. 158,8 dekar, omfatter gnr./bnr. 269/48, 269/59, 269/60, 329/31, m.fl., og er avsatt til adkomstvei og gang- og sykkelvei, samt arealformålene LNFR, bolig og næring i kommuneplanens arealdel. Ravinelandskapet vest for Tretjerndalsveien er markert med hensynssone for bevaring av naturmiljø (H560) i kommuneplanens arealdel. Planavgrensningen er en foreløpig avgrensning, og vil mest sannsynlig omfatte et mindre areal når tiltakets utredning er avklart.

Planarbeidet utløser ikke krav til planprogram og konsekvensutredning etter §§ 6 eller 7 i forskrift om konsekvensutredninger. Planarbeidet omfattes av § 8 «Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn», bokstav a, jf. vedlegg II, punkt 10, bokstav e (veier). Det er gjort en vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. § 10. Det er sett på planens egenskaper. For lokalisering og påvirkninger, er det vurdert om planen kan komme i konflikt med ulike forhold som f.eks. overordnede føringer og verdier knyttet til natur, friluftsliv, kulturmiljø, o.l. Tiltaket kan komme i konflikt med naturverdier, jf. andre ledd punkt b. Konklusjonen er derfor at planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning, men ikke planprogram.

Det er innsendt planinitiativ og avholdt oppstartsmøte. Det har også blitt behandlet en oppstartssak av Kommunestyret 14.04.2021, hvor det ble vedtatt at man skulle tillate oppstart av planarbeid. Se vedleggene nederst i artikkelen for flere detaljer.

Lurer du på noe?

Forslagsstiller vil være Bulk Eiendom Farex AS i samarbeid med plankonsulent fra Multiconsult.

Opplysninger om planprosessen kan fås ved henvendelse til Multiconsult Norge AS v/Elise E. Moen, på e-post; elise.moen@multiconsult.no

Naboer og grunneiere blir varslet direkte med brev. I tillegg er brev for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeider, planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet lagt ut som vedlegg nederst i denne artikkelen.

Ytterligere informasjon om prosjektet finnes på hjemmesiden www.tretjerndalsveien.no

Informasjonsmøte

Bulk inviterer til nytt informasjonsmøte om reguleringsprosessen for Tretjerndalsveien. Mange fikk informasjon om forrige møte, avholdt 20. oktober, alt for sent.

Det blir informasjon om prosjektet, prosessen, fremdrift og foreløpige planer. Det vil være mulighet for å stille spørsmål til Bulk og representant fra Lillestrøm kommune.

Sted: Frogner kultursenter – Auditorium
Tid: Tirsdag 23. november kl 18:00 

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Multiconsult Norge AS v/Elise E. Moen på epost; elise.moen@multiconsult.no eller brev; postboks 1424, 1602 Fredrikstad,
med kopi til Lillestrøm kommune på epost; postmottak@lillestrom.kommune.no eller brev; postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 01.12.2021.

Merk med «10223387 Tretjerndalsveien», samt kommunens saksnummer «PLAN-21/00672».

Saksdokumenter

  1. Planinitiativ
  2. Referat fra oppstartsmøtet
  3. Varslingsbrev
  4. Saksframlegg oppstartssak
  5. Vedtak oppstartssak – Kommunestyret 14.04.2021
  6. Ekstra varslingsbrev

 

Oppstart av arbeidene varsles I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og §§ 17-4.