Arbeid med reguleringsplan for utvidelse av Skedsmo kirke kirkegård ble først varslet igangsatt den 23.05.2020.

Planleggingens formål er å utvide kirkegården ved å regulere areal som allerede er avsatt til kirkegårdsformål i gjeldende kommuneplan. Gjennom planarbeidet har man kommet frem til at gravplass på østsiden av prestegården skal utvides vestover, langs Vestvollveien til Vestvollen gård. Dette gjøres fordi det ikke er tilstrekkelig ledig areal på østsiden av prestegården på grunn av høyspentledninger. Med en utvidelse vestover vil en også bedre kunne ivareta hensynet til jordbruksdrift og andre landbruksaktiviteter tilknyttet prestegården.

Som følge av at planområdet utvides vestover gjennomføres det derfor en ny oppstartsvarsling.

Området som varsles er på ca. 128 daa, mens området som tidligere ble varslet var på ca. 110 daa. Området omfatter gnr/bnr 21/1, 21/206, 21/196, 21/224, 21/33 og 21/201, og er i kommuneplanens arealdel satt av til grav- og urnelund, landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) og veg. I eldre reguleringsplan er området regulert til grav- og urnelund, forsamlingslokale, jord-/skogbruk, gang- og sykkelvei, parkering, og kirke/religionsutøvelse.

Har du spørsmål?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Norconsult AS ved Guro Braanaas Bredland på telefon: 924 56 898 eller e-post: guro.bredland@norconsult.com.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Det er tidligere varslet oppstart for selve planarbeidet, den 23.05.2020. Merknader innsendt den gang følger saken fortsatt, og trenger ikke sendes på nytt.

Nye eller justerte merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes inn til Norconsult AS, postboks 626, 1303 Sandvika, eller e-post: guro.bredland@norconsult.com, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm

Frist for å komme med innspill er 15.04.2021.

Merk med saksnummer PLAN-20/01313.

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.