Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for Vardeåsen Skole og nærmiljøsenter, Lurudveien 4, gnr. 58 bnr. 476 på Vardeåsen.

Planleggingens formål er å legge til rette for utvidelse av skolen fra en 1-4. skole til en 1-7. skole, ved å øke utnyttelsesgraden for eiendommen. Reguleringsplanen vil også omfatte en strekning av Lurudveien langs tomten, for å kunne legge til rette for noe tidsbegrenset gateparkering.

Området som reguleres er på ca. 26,5 daa, omfatter gnr/bnr 58/476 og 37/15, samt en mindre del av gnr. 37 bnr. 417, 435, 541, 577 og 581, og er i kommuneplanens arealdel i hovedsak satt av til offentlig eller privat tjenesteyting, friområde og vegareal. I eldre reguleringsplan er området regulert til Offentlig bygg – undervisning og samferdselsanlegg.

Forslagsstiller ønsker å gjennomføre reguleringsprosessen etter enklere prosess i henhold til PBL §12-14. Kommunen vil ta stilling til dette etter å ha vurdert innkomne merknader i forbindelse med varsel om oppstart.

Her kan du lese planinitiativet

Her kan du lese referat fra oppstartsmøtet

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Lillestrøm Arkitekter AS v/ Ingunn A. Øhra tlf. 92810665, e-post: ingunn@lilleark.no.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes Lillestrøm Arkitekter AS v/ Ingunn A. Øhra tlf. 92810665, epost: ingunn@lilleark.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 21.11.21.

Merk innspill med saksnummer PLAN-21/00794.

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven