Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for Leirsund Park i Lillestrøm kommune. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Formålet med planforslaget er å utarbeide en detaljreguleringsplan hvor det tilrettelegges for dagligvareforretning med tilhørende lavblokkbebyggelse og rekkehusbebyggelse.

Det varsles om oppstart av planarbeid for eiendommen gnr. 10 bnr. 5. Gnr. 10 bnr. 42, 57 og 71, samt gnr. 15 bnr. 39 tas også med innenfor varslingsgrensen for å kunne regulere adkomst, veikryssing og tilpasning mot idrettsanlegget.
Planområdet utgjør totalt ca. 23 daa.

I arealdelen til gjeldende kommuneplan for Skedsmo (2019-2030) er området avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål – forretning/bolig, samt idrettsanlegg, nåværende vei og kombinerte grønnstrukturformål – mangfold i grøftekanten. Hele planområdet er belagt med hensynssone for flomfare og langs Jeksla er det hensynssone for naturmiljø; raviner. Deler av området er omfattet av reguleringsplan - Omlegging av Leirsundveien med ny bru over Leira (vedtatt 3.11.1977).

Reguleringsendringen er vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredninger. Konklusjonen er gitt av utbyggingens og planområdets størrelse og en samlet vurdering om virkninger på miljø og samfunn. Plantiltaket ligger under grenseverdiene definert i forskriften og er i tråd med overordnet og gjeldende planverk.

Det er innsendt planinitiativ og avholdt oppstartsmøte. Se vedleggene nederst i artikkelen for detaljer.

Lurer du på noe?

Forslagsstiller vil være Leirsund Park AS i samarbeid med rådgiver fra Stima Bygg AS.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til AT Plan & Arkitektur AS, v/ fagansvarlig plan, Christian Falch Kjellsen på tlf. 92089739 eller e-post cfk@atpa.no.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Innspill og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet rettes til AT Plan & Arkitektur AS, v/ fagansvarlig plan, Christian Falch Kjellsen, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo, e-post cfk@atpa.no, - med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm

Frist for innspill er 01.05.2021.

Merk med saksnummer: PLAN-20/01011.

Saksdokumenter

  1. Planinitiativ
  2. Referat fra oppstartsmøtet
  3. Varslingsbrev

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.