Lillestrøm kommune, eiendomsavdelingen har igangsatt reguleringsplanarbeid for Bingsfoss ungdomsskole.

 

Området som reguleres er på ca. 88 daa, omfatter gnr/bnr 246/367, 246/3 og 246/322, og er i kommuneplanens arealdel satt av til off./privat tjenesteyting, turdrag, boligbebyggelse, sentrumsformål og sjø, vassdrag- naturområde. I områdeplanen for Sørumsand sentrum er området regulert til off./privat tjenesteyting, undervisning, uteoppholdsareal og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Eiendom 246/64, 246/65 og 246/75, øst for skolen, skal ikke reguleres. Eiendommene er kun medtatt i planen da gangforbindelsene mot Glomma skal vurderes. Eiendommene vil ikke bli berørt.

Lurer du på noe?

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Plankonsulenter for detaljreguleringen er A38 arkitekter as. Spørsmål til planarbeidet kan sendes til sivilarkitekt Line Brunfelt på tlf. 997 20 583, eller e-post: lb@a38arkitekter.no

Har du innspill?

Frist for innspill er 17.01.22.

Merknader til planarbeidet kan sendes til sivilarkitekt Line Brunfelt på tlf. 997 20 583, eller e-post: lb@a38arkitekter.no med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk med saksnummer Plan-21/01338.

Saksdokumenter

  1. Planinitiativ
  2. Referat fra oppstartsmøte

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven