Arbeid med reguleringsplan for ny skytebane på Lahaug ble varslet igangsatt den 19.10.2017. I prosessen med planarbeidet ble det konstatert en mer egnet adkomst til planområdet enn den som var tiltenkt opprinnelig. Som følge av dette varsles utvidet varslingsområde i nord, slik at nytt adkomstalternativ innlemmes i planarbeidet. Ellers beholdes varslingsgrensen som før.

Det understrekes at tiltaksområdet og skytebanens fotavtrykk vil bli mindre enn varslingsområdet.

 

varslingsområde.jpg

Planavgrensning markert med sort stiplet linje. Utvidelsen av planområdet markert med blå skravur.

Arealet som varslingsområdet utvides med er på ca. 6 dekar, og brukes i dag som adkomst til gnr./bnr. 62/20 «Staples-bygget». Arealet har gnr./bnr. 62/2 og 62/20.
Planområdet utvides for å kunne utrede og eventuelt regulere adkomstvei til skytebanen øst for Staples-bygget. Denne adkomsten ble tidlig i planprosessen vurdert som hensiktsmessig, men ble feilaktig ikke tatt med i planprogrammet og opprinnelig varslet planområdet. Adkomsten er aktuell fordi den ligger lengre unna gamle kulturminner og Kongeveien/ Oldtidsveien nordvest for planområdet, samt at adkomst til skytebanen lettere kan tilknyttes dagens infrastruktur.

Se vedleggene nederst i artikkelen for detaljer.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planutvidelsen kan fås ved henvendelse til Sweco AS ved Karel Grootjans på telefon: 465 82 503 eller e-post: karel.grootjans@sweco.no.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Det er tidligere varslet oppstart for selve planarbeidet, 19.10.2017.

Merknader innsendt den gang følger saken fortsatt og trenger ikke sendes på nytt, men eventuelle nye eller justerte synspunkter på selve tiltaket kan sendes inn til Sweco Norge AS, Drammensveien 260, 0212 Oslo eller e-post: karel.grootjans@sweco.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 26.02.2021.

Merk med saksnummer 20/00642.

Saksdokumenter

  1. Varslingsbrev
  2. Fylkesmannens tillatelse
  3. Planprogram (vedtatt 22.08.2018 og er ikke på høring nå)
  4. Referat fra oppstartsmøte
  5. Planinitiativ

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i Plan- og bygningsloven