Planarbeidet for Skjærva skole og ny gang/sykkelbro over Skjærvagapet ble varslet startet opp i september 2020.

Deretter ble det sendt ut en tilleggsvarsling for veiareal i Skjærvaveien og Skjettenveien i juni 2021.

Hensikten med tilleggsvarsling

Hensikten med denne tilleggsvarslingen er å utvide planområdet for Skjærva skole med arealer vest for Skjærvaveien. I forbindelse med planarbeidet for Skjærva skole skal det vurderes om det kan etableres parkeringsplass på gnr/bnr 75/724 og 718 for den nye skolen og flerbrukshallen. Arealet eies av Lillestrøm kommune. På nåværende tidspunkt er det vurdert at området kan romme ca. 20 parkeringsplasser.

Innenfor tilleggsvarslingen ligger også arealer som skal vurderes som gangvei/tursti fra parkeringsarealet og til en eller flere fotgjengerkryssinger over Skjærvaveien, samt en snarvei mellom Bergringen og Skjærvaveien. Arealet for den mulige snarveien ligger på privat eiendom gnr/bnr 75/545. I nordre del av tilleggsarealet ligger en liten del på privat eiendom gnr/bnr 75/395, som er tatt med for å ha muligheten til etablering av fortau i overgangen Nedre Ryens vei x Skjærvaveien.

I dagens situasjon er deler av det tilleggsvarslede arealet regulert til annen veggrunn – grøntareal i detaljreguleringsplan for Skjærvaveien 44 og gang-/sykkelvei (vedtatt 17.12.2019). Deler av arealet er regulert til samferdselsformål i reguleringsplan for «Veg mellom Skjettenveien og grensen mellom 73/2 og 72/1» (vedtatt 22.11.1960). Det tilleggsvarslede arealet er avsatt til veiformål og boligformål og har delvis en faresone for flom i kommuneplanens arealdel.

Framdrift

Framdriftsplan innebærer at det tas sikte på politisk 1. gangs behandling av planforslaget i løpet av våren 2022. Sluttbehandling av planen forventes i løpet av høsten 2022.

Utbyggingsavtale

Varslet tilleggsareal vil også inngå i tidligere varslet forhandlinger om utbyggingsavtale.

Har du spørsmål eller innspill til planutvidelsen?

Spørsmål til planarbeidet rettes til Norconsult v/Guro Braanaas Bredland på e-post: guro.bredland@norconsult.com, eller mobil: 924 56 898.

Innspill til utvidet planområde sendes, fortrinnsvis på epost: guro.bredland@norconsult.com med kopi til Lillestrøm kommune postmottak@lillestrom.kommune.no
Eller Norconsult AS v/Guro Braanaas Bredland, Tærudgaten 16, 2004 Lillestrøm, med kopi til Lillestrøm kommune Postboks 313 2001 Lillestrøm.

 Merk innspill med saksnummer: PLAN-20/01909

Frist for å sende inn innspill er 15.11.2021.

Innspill vil bli referert og kommentert når saken legges fram til politisk behandling.