Opprinnelig oppstartsvarsel kan du lese her

Hensikten med tilleggsvarsling

I gjeldende reguleringsplaner for Skjærvaveien er det lagt opp til å etablere kjørevei med fortau fra Skjettenveien ned til skoletomta. Videre er Skjærvaveien regulert med kjørevei og sykkelvei med fortau langs hele det planlagte skole- og boligområdet mot Nitelva, som skal gjennomgå en transformasjon fra dagens næringsområde.

Det er gjennomført en trafikksikkerhetsanalyse for ny Skjærva skole med kartlegging av framtidige skoleveier både innenfor skolekretsen, men også trafikksikkerhet i et større perspektiv. Analysen avdekker behov for å ha sammenhengende sykkelvei m/fortau langs hele Skjærvaveien. Det er videre anbefalt ny lysregulert fotgjengerkryssing over Skjettenveien. For å sikre nok arealer til disse endringene, er det behov for en omregulering i forhold til dagens planer og derfor en utvidelse av tidligere varslet planområde.

Det vil så langt som mulig søkes endringer innenfor allerede regulerte vei/samferdselsformål. Behov for noe utvidelse av veibredden vil likevel kunne bli aktuelt.

Framdrift

Foreløpig framdriftsplan innebærer at det tas sikte på politisk 1.gangsbehandling av planforslaget i løpet av vinteren 2021-22. Sluttbehandling av planen forventes i løpet av høsten 2022.

Utbyggingsavtale

Varslet tilleggsareal vil også inngå i tidligere varslet forhandlinger om utbyggingsavtale.

Har du spørsmål?

Spørsmål til planarbeidet rettes til Norconsult v/ Guro B. Bredland på e-post: guro.bredland@norconsult.com eller mobil: 924 56 898.

Har du innspill?

Merknader tilknyttet utvidet planområde sendes fortrinnsvis på epost: guro.bredland@norconsult.com med kopi til Lillestrøm kommune postmottak@lillestrom.kommune.no.
Eller Norconsult AS v/Guro Braanaas Bredland, Postboks 626, 1303 Sandvika. med kopi til Lillestrøm kommune Postboks 313 2001 Lillestrøm.

Merk innspill med saksnummer: PLAN-20/01909

Frist for å sende inn skriftlige tilbakemeldinger er 01.09.2021

Innspill vil bli referert og kommentert når saken legges fram til politisk behandling.

Vedlegg

Varslingsbrev - tilleggsvarsling Skjærva skole