Det vises til tidligere varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av Hellerud Gård i Bråteveien 200, datert 13.06.2020. Det varsles med dette om en utvidelse av planområdet på 13,95 daa vest for det opprinnelige planområdet. Hele planområdet er etter utvidelsen på ca. 97,65 daa.

Planområdet utvides i nord-vest for å imøtekomme kommunens innspill til innsendt planforslag (17.12.2020). Kommunen ønsker at planområdet utvides for å gi planen en mer hensiktsmessig avgrensning mot tilgrensende reguleringsplaner. Det planlegges ikke nye tiltak eller nye former for bruk innenfor den utvidede delen av planområdet.

Den utvidede delen av planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 59/1, 59/38 og 61/18. Dette er eiendommer som også var omfattet av den opprinnelige planavgrensningen.

Den utvidede delen av planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNFR. Området er en del av ravinedalen lenger sør på eiendommen, og består i dag av en dam samt beiteområder.

Har du innspill?

Eventuelle nye innspill/merknader til den utvidede delen av planområdet sendes skriftlig innen 06.10.2021 til julian.ghansah@henninglarsen.com, eventuelt i brev til Rambøll Norge AS v/Julian Ghansah, PB 427 Skøyen, 0213 Oslo. Innspill skal sendes med kopi til Lillestrøm kommune:
postmottak@lillestrom.kommune.no.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/01128.

 

 Varselet er i medhold av plan- og bygningslovens § 12-8