Det er startet arbeid med å regulere ny trykkøkningsstasjon på eiendom gnr/bnr 19/1.
Planområdet er på ca. 32,4 daa og består i dag hovedsakelig av jordbruksarealer og et bekkedrag.

 

Formålet med planen er å etablere ny trykkøkningsstasjon for vannforsyning. Stasjonen er viktig for å sikre tilfredsstillende vannforsyning til NRV sine eierkommuner, og dagens trykkøkningsstasjon er ikke dimensjonert for fremtidig behov. Planarbeidet omfatter også ny overvannskulvert under jernbanen for Bane Nor.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning, men det vil utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse.
Det skal i tillegg utredes tre mulige arealer for mottak av matjorden som skal flyttes fra trykkøkningsstasjonen.

Lurer du på noe?

Spørsmål til planarbeidet rettes til Norconsult AS v/Alf Kristian Nyborg, mobil: 926 53 732 eller e-post til alf.kristian.nyborg@norconsult.com

Se også kunngjøringen på Norconsult sin hjemmeside

Har du innspill?

 Innspill til planarbeidet rettes skriftlig til: Norconsult AS v/Alf Kristian Nyborg, postboks 626, 1303 Sandvika eller e-post til alf.kristian.nyborg@norconsult.com. Send kopi til Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm eller e-post til postmottak@lillestrom.kommune.no

Merk innspill med saksnummer: 52100385/106895

Frist for innsending av innspill er 10.08.2022.

Dokumenter

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven