Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for delområder på Bråtejordet, nord for Strømmen.

Planområdet omfatter regulerte delområder til boligbebyggelse og grønnstruktur på begge sider av Bråteveien, samt veiarealer innenfor områdereguleringen for Bråtejordet, vedtatt 31.08.2011.

Planområdet som reguleres er på ca. 72 daa, og omfatter gnr/bnr 78/11 og 78/396, samt veiarealer. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til framtidig boligbebyggelse og grønnstruktur. I gjeldende områderegulering er boligområdene regulert til frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og lavblokk. Grønnstrukturområdene er regulert til turdrag.

Planleggingens formål er å detaljregulere delområdene B1, B2, B3, B4 til blokkbebyggelse og rekkehus med tilhørende uteoppholdsarealer og adkomst, områdene F3.1, F3.2, F3.3 og F4 til grønnstruktur, et mindre område regulert til LNF tilhørende Bråte gård, samt deler av tilliggende veiarealer.

Tiltakshaver er Bråtejordet Utvikling AS.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Plan1 AS, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen, e-post: bms@p1.no og telefon: 91792417

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Frist for innspill er 25.02.2022.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til:
Plan1 AS, på e-post: bms@p1.no eller Balder Allé 2, 2060 Gardermoen.
Med kopi til Lillestrøm kommune på e-post: postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk med saksnummer PLAN-21/00526.

Saksdokumenter

  1. Planinitiativ
  2. Referat fa oppstartsmøtet

 

Reguleringsplanarbeidene er hjemlet i plan- og bygningslovens §12-8. Planen vil bli utarbeidet som detaljregulering, jfr. plan- og bygningslovens §12-3. I hht. plan- og bygningslovens §17-4 varsles det samtidig om at det vil innledes forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtale for planområdet.