Området som reguleres er på ca. 37 daa, omfatter gnr/bnr 56/21, 56/20 og deler av 56/257 og 56/421, og er i kommuneplanens arealdel satt av til Næringsbebyggelse, LNFR, Friområde og Veg. I eldre reguleringsplan er gnr/bnr 56/421 (Gjerdrumsveien) regulert til Kjøreveg, Annen veggrunn og Gang-/sykkelvei. Resten av området er ikke regulert tidligere.
Ny regulering vil gi lite endringer av formål.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til. MAP Arkitekter AS v/ Gunnar Grinde, på e-post ggr@mapark.no, eller telefon: 901 49 309.

Informasjonsmøte

Det avholdes orienteringsmøte i formannskapssalen, andre etasje, Lillestrøm rådhus, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm, onsdag den 09.03.2022 kl. 18:00 for interesserte.

De som ønsker tilsendt invitasjon til møte digitalt kan sende epost til ggr@mapark.no, så vil de få invitasjon til å delta på Teams.

Har du innspill?

Frist for innspill er innen 21.03.2022.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til MAP Arkitekter AS v/ Gunnar Grinde, ggr@mapark.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspill med saksnummer 21/01791.

Dokumenter

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven