Det varsles oppstart av detaljregulering for Jernbanegata 6 og Fabrikkgata 2, 6 og 8. Planleggingens formål er å utvikle tomten for oppføring av kontorbygg, med utadrettet virksomhet/privat tjenesteyting på bakkeplan mot Jernbanegata og Fabrikkgata. Dagens boligbygg med tilhørende hage i Fabrikkgata 6 planlegges videreført. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Samtidig varsles det at det i videre planarbeid vil det bli vurdert muligheter for parallell plan- og byggesaksbehandling, jf. PBL §§ 1-7 og 12-15. Det varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, da dette kan bli aktuelt.

Området som reguleres omfatter gnr/bnr 81/51, 81/1614, 81/229, 81/87, 81/2255, 81/2254 og 81/2253, og er i kommuneplanens arealdel satt av til sentrumsformål. Området er ikke regulert tidligere. I tillegg inkluderer varslingsområdet deler av 81/2686, 81/2665, 81/2595 og 81/2496, som er veiareal (Stillverksveien, Jernbanegata og Fabrikkgata), for å muliggjøre mindre endringer av veiene inntil utbyggingsområdet.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Gislunn.Halfdanardottir@asplanviak.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 8. august 2022.

Merk innspill med saksnummer PLAN-21/02201

Lurer du på noe?

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Om du har spørsmål kan du kontakte Gislunn Halfdanardottir på telefon 988 411 08.

Det inviteres til informasjonsmøte om planarbeidet

Tid: 22. juni kl. 18.00
Sted: Lillestrøm rådhus, Jonas Lies gate 18

Dokumenter

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven