Området som reguleres er på ca. 12,3 daa, og omfatter gnr./bnr. 29/1147 og deler av 29/1134 og 29/1140. Området er i kommuneplanens arealdel satt av til boligformål. Området er ikke regulert tidligere, med unntak av arealene fra 29/1134 og 29/1140 som er regulert til vei og blokkbebyggelse (Kløverenga terrasse).

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Bakke Prosjekt AS, v/ Emilie Agnæss, på epost: emilie@bakke-as.no, eller telefon: 926 05 049.

Bakke Prosjekt AS inviterer til informasjonsmøte om planarbeidet på Kjeller skole 7. november kl. 18.00.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Bakke Prosjekt AS, v/ Emilie Agnæss, emilie@bakke-as.no med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 28. november 2022.

Merk med saksnummer PLAN-22/00549.

Dokumenter

 

Reguleringsplanarbeider og utbyggingsavtale er hjemlet i plan- og bygningsloven.