Et hydrogenanlegg vil medføre krav om hensynssoner med mulige begrensinger for tredjepartsaktiviteter i området. Hensynssoner vil strekke seg utover det som i dag er planområdet for Krogstad miljøpark. Utvidelsen er antatt å strekke seg utover gjeldende reguleringsplan med en utstrekning på inntil 200 meter, og omfatter gnr./bnr. 327/9, 327/11, 327/13, 301/1, 302/1 og 302/60, og er i kommuneplanens arealdel satt av til kombinert bebyggelse og anleggsformål. I eldre reguleringsplan er området regulert til industri/næring med tilhørende infrastruktur. Eiendommer som berøres direkte av endringen utenfor gjeldende reguleringsplan er 301/1, 302/1 og 327/1.

Informasjonsmøte

Det inviteres til digitalt informasjonsmøte om reguleringsendringen torsdag den 10. mars 2022 kl. 18.00.

Ved ønske om deltakelse må Norconsult AS v/Aase Marie Hunskaar kontaktes via e-post: aase.marie.hunskaar@norconsult.com eller telefon: 454 01 792 for å få tilsendt link til møtet.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Norconsult AS v/Aase Marie Hunskaar via e-post: aase.marie.hunskaar@norconsult.com eller telefon: 454 01 792.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Frist for innspill er 01.04.2022.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Norconsult AS v/Aase Marie Hunskaar via e-post: aase.marie.hunskaar@norconsult.com med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk med saksnummer PLAN-20/01491.

Dokumenter

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven