Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for Rv. 22 Kryssing av Glomma på strekningen Garderveien – Kringenkrysset ved Fetsund. Planleggingens formål er å legge til rette for etablering av en firefelts veg fra Garderveien i vest, over Glomma ved Fetsund, til Kringenkrysset i øst, en strekning på ca. 3,1 km. Det skal etableres rundkjøring med avkjørsel til Fetsund sentrum/stasjon på Glommas vestside og planskilt kryss med fv. 172 til Sørumsand på østsiden. Dagens bru skal erstattes, og ny riksvegbru vil etableres sør for denne. Tilrettelegging for nye gang- og sykkelveger, tiltak for kollektivtrafikken og støytiltak inngår i planarbeidet.

Planområdet det varsles oppstart for er på ca. 1050 dekar, og omfatter flere eiendommer på strekningen. Endelig planforslag kan omfatte et mindre areal. I kommuneplanens arealdel for tidligere Fet kommune 2018-2030 er arealene innenfor planområdet avsatt til nåværende boligbebyggelse, nåværende tjenesteyting, nåværende næringsvirksomhet, veg samt landbruks-, natur- og friluftsområder. Kommunedelplan for Rv. 22 Kryssing av Glomma angir båndleggingssone for regulering. Planområdet omfatter eller berører flere gjeldende reguleringsplaner.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Statens vegvesen v/planleggingsleder Jan Terje Løitegård, e-post: jan.loitegard@vegvesen.no, tlf.: 95 89 48 52.

Du kan ellers finne mer informasjon om Rv. 22 Kryssing av Glomma på prosjektets nettside: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv22glommakryssing/

Naboer og grunneiere blir varslet direkte ved brev.

Statens vegvesen inviterer til åpent informasjonsmøte
Tid:
Tirsdag 24. mai kl. 18:00
Sted: Fetsund kommunehus, Kirkeveien 85, Fetsund

Statens vegvesen har åpen kontordag samme sted
Tidsrom: Tirsdag 31. mai kl. 14:00-18:00

Det åpne informasjonsmøtet vil også bli tilgjengelig via nett. Statens vegvesen har lagt ut en egen nyhet på sin nettside om møtene.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Statens vegvesen på epost: firmapost@vegvesen.no eller til postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 8. juni.

Vennligst merk henvendelsen med «Rv. 22 Kryssing av Glomma» og kommunens saksnummer PLAN-21/01943.

Dokumenter

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven