Det inviteres til åpent informasjonsmøte om planarbeidet for alle som ønsker i varslingsperioden.

Informasjonsmøtet avholdes fysisk, men det blir også mulighet for å delta digitalt via Teams. Send påmelding til alf.kristian.nyborg@norconsult.com med navn og e-postadresse innen 14.11.2022 for å få tilsendt innkalling til møtet.

Sted: Trondheimsveien 183 (Otto Olsen) eller digitalt på Teams

Tid: onsdag 16.11.2022 kl. 18.00-20.00

 

Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for skredsikring langs Jeksla på Lindeberg i Lillestrøm kommune. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale og om felles plan- og byggesaksbehandling. Søknad om rammetillatelse ønskes behandlet sammen med reguleringsplanforslaget. I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8, 12-15 og 17-4 varsles det oppstart av arbeidene.

 

Arealet er ca. 65 daa, og ligger på Lindeberg, nord i Lillestrøm kommune. Planområdet består av en ravine, der bekken Jeksla renner i bunnen. Planområdet omfatter deler av gnr/bnr. 293/41, og grenser til Lindebergveien i nord, og turveien som går mellom Trondheimsveien og Rødkløverveien i sør. I øst og vest grenser planområdet til eksisterende boligbebyggelse. Området er i kommuneplanens arealdel og i eldre reguleringsplaner, satt av til grønnstruktur og noe bolig. I kommuneplanens arealdel er planområdet i sin helhet omfattet av hensynssone for ras- og skredfare.

Hensikten med planarbeidet er å ivareta områdestabiliteten for Smedstua næringsområde, og å ivareta et sikringsbehov for eksisterende bebyggelse i et område med dårlige grunnforhold.

Skredsikringen langs Jeksla innebærer en stabiliserende motfylling, omlegging av bekken og erosjonssikring. Noen private eiendommer som ligger nær Jeksla kan bli midlertidig berørt under anleggsarbeid, og er derfor en del av planområdet. Planavgrensningen er en foreløpig avgrensning, og anleggstiltakene vil mest sannsynlig omfatte et mindre areal når tiltakets utredning er avklart.

Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. Planforslaget fremmes som en privat detaljregulering.

Det er innsendt planinitiativ med vedlegg for vurdering av områdestabilitet og miljøfaglig utredning av naturmangfold. Oppstartsmøte ble avholdt 21.09.2022. Se vedleggene nederst i artikkelen for flere detaljer.

Lurer du på noe?

Forslagsstiller vil være Lindeberg Næringspark AS i samarbeid med plankonsulent fra Norconsult AS.

Opplysninger om planprosessen kan fås ved henvendelse til Norconsult AS v/Alf Kristian Nyborg, på tlf. 926 53 732 eller e-post; alf.kristian.nyborg@norconsult.com.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte med brev. I tillegg er brev for varsel om oppstart av reguleringsplanarbeider, planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet, samt vurdering av områdestabilitet og miljøfaglig utredning, lagt ut som vedlegg nederst i denne artikkelen.

Innkomne innspill vil ikke bli svart ut direkte, men bli lagt ved, vurdert og kommentert i planforslaget som sendes kommunen for politisk behandling. Ved utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn etter kommunens behandling, vil det igjen bli gitt ny frist for å fremme spørsmål og evt. nye innspill til det konkrete planforslaget.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Norconsult AS v/Alf Kristian Nyborg på epost; alf.kristian.nyborg@norconsult.com eller brev; postboks 626, 1303 Sandvika. Send kopi til Lillestrøm kommune på epost; postmottak@lillestrom.kommune.no eller brev; postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 07.12.2022

Merk med «5209012», samt kommunens saksnummer «PLAN-22/01284».

Saksdokumenter

  1. Planinitiativ
  2. Referat fra oppstartsmøtet
  3. Varslingsbrev
  4. Vurdering av områdestabilitet, Smedstua
  5. Miljøfaglig utredning, kartlegging av naturmangfold ifm. erosjonssikring langs Jeksla 

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven