Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan – detaljregulering – for et boligområde på gnr. 431, bnr. 1 med fler. 

Det planlegges for 8-12 nye eneboligtomter innenfor planområdet. Bebyggelsen planlegges med en høyde tilsvarende 2-3 etasjer avhengig av de ulike tomtenes beskaffenhet. Det skal også planlegges for trafikksikre adkomstløsninger, samt gode leke- og uteoppholdsarealer.

Arealet som er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel er på ca. 16 daa. Planområdet som varsles er på ca. 75 daa., da det er et ønske fra kommunen om å sikre blant annet regulering av fremtidig gang- og sykkelveg i kommuneplanens arealdel. Det er også behov for å regulere Stubbengveien ned til Gamle Rovenvei, og fortau vestover langs gamle Rovenvei til krysset med fylkesvei 172 – Rovenveien.

Oppstartsmøte ble avholdt den 24.06.2021.
Det varsles samtidig om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale i henhold til PBL § 17-4. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2). Planforslaget fremmes som en privat detaljregulering.

Lurer du på noe?

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: Norconsult AS, v/ Andreas Kaarbø,
tlf.: 45 28 61 01 eller e-post: andreas.kaarbo@norconsult.com.

Har du innspill?

Merknader til varsel om oppstart og utbyggingsavtalen sendes innen 01.03.2022 til: andreas.kaarbo@norconsult.com, evt. i brev til Norconsult AS, Pb. 626, 1303 SANDVIKA.

Det bes om at kopi sendes til: postmottak@lillestrom.kommune.no, evt. i brev til Lillestrøm kommune, Pb. 313, 2001 LILLESTRØM.

Dokumenter

  1. Planinitiativ
  2. Referat fra oppstartsmøte