Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for Trondheimsveien 187 på Berger. Planleggingens formål er å utvide eksisterende bebyggelse knyttet til Bertel O. Steens logistikksenter på eiendommen. Arealformålet kontor og industri ønskes utvidet mot sørvest for å muliggjøre en utvidelse av eksisterende lager- og logistikkbygg.

Denne utvidelsen vil ta beslag på en del av området i sørvest som er regulert til friområde. For å kompensere for tapet av grøntareal, foreslås det at resterende friområde heves i kvalitet og at det opparbeides park- og aktivitetsanlegg innenfor arealformålet. Den berørte delen av friområdet består i dag av en skrent ned mot næringsarealet som ikke er anvendelig for opphold. Tiltaket vil således ikke medføre store endringer fra dagens situasjon, ettersom den delen av friområdet som vil bli omregulert til kontor/industri er den minst anvendelige delen av friområdet. Utover denne endringen vil arealformålene i den eksisterende planen videreføres. Geoparken vil ikke bli berørt av tiltaket, utover at parkeringsfasilitetene vil bli forbedret. Grøntbeltet langs Vardeveien er med i plangrensen for at hele eiendommen 57/59 skal være inkludert, men det er bare den nordre delen som vil bli berørt av tiltaket.

Tiltaket skal formaliseres gjennom en detaljreguleringsplan.

Området som reguleres er på ca. 110 daa og omfatter gnr/bnr 57/1, 57/57, 57/59, 58/16 og 58/539.

I kommuneplanens arealdel er planområdet satt av til kontor/industri og park/friområde. En del av planområdet er regulert til geopark. Geoparken er regulert til naturvernområde og er båndlagt mot utbygging, det er derfor ikke planlagt noen tiltak i Geoparken.

I den gjeldende reguleringsplan, vedtatt i 2005, er området regulert til industri/ kontor og friområde. Arealet tilknyttet geoparken er regulert til naturvernområde.

I henhold til Pbl. § 17-4 varsles det samtidig om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Arkitektene Astrup og Hellern v/Hanne Embretsen Tlf: 473 24 941 og epost: hem@aaoh.no.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Bertel O. Steen inviterer til åpent informasjonsmøte

Tid: Onsdag 30. mars kl 18:00
Sted: Bertel O. Steen Logistikk, Trondheimsveien 187, 2020 Skedsmokorset

(Se invitasjonen lenger ned)

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Arkitektene Astrup og Hellern v/ Hanne Embretsen, Munchs gate 5b, 0165 OSLO. E-post. hem@aaoh.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 16. april.

Merk med saksnummer PLAN-21/01961.

Dokumenter

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven