Området som reguleres er på ca. 102 daa, omfatter gnr/bnr. 30/179, 30/262 og 30/268, og er i kommuneplanens arealdel satt av til næringsvirksomhet. I eldre reguleringsplan er området regulert til industri.

Reguleringsplanen kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og det er utarbeidet et forslag til planprogram som grunnlag for planarbeidet i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger. Forslag til planprogram legges her ut på høring. Lillestrøm kommune vil fastsette det endelige planprogrammet for påfølgende plan- og konsekvensutredning etter høringen.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Meinich Arkitekter AS, tlf. 22542409, therese.bruun@meinich.no.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

I tillegg kan du se varsel om oppstart på forslagstillers hjemmeside

Informasjonsmøte

Det inviteres til åpent digitalt informasjonsmøte om planen

Tid: onsdag 10. august kl. 18:00
Sted: Digitalt på Teams

Utfyllende informasjon om planarbeidet og lenke til Teams møte legges ut på:
https://www.meinich.no/kunngjoringer2/

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet og/eller forslag til planprogram sendes til Meinich Arkitekter AS, therese.bruun@meinich.no eller til Briskebyveien 74, 0259 Oslo, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 2. september 2022.
Merk med saksnummer PLAN-21/02017.

Dokumenter

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven

Iht. Pbl. § 17-4 varsles det samtidig om at det vil innledes forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtale for planområdet.