Formålet med planarbeidet er å utrede løsninger for at videre oppfylling skal gi et terreng som bedrer områdestabiliteten, sikrer bedre overvannshåndtering og ivaretar landbrukets interesser. Deponivolumet planlegges doblet slik at overskuddsmasser i regionen kan håndteres på en bærekraftig og miljømessig god måte også i fremtiden.

Oppstart av planarbeidet for Asak massemottak ble varslet i juni 2020. Siden den gang er plansaken overført til Ullensaker kommune for behandling. Ullensaker kommune er settekommune fordi Lillestrøm kommune har erklært seg inhabil i saken.

Bakgrunn for planarbeidet er at gjeldende reguleringsplan er vanskelig å realisere, da det innregulerte terrenget ikke har naturlige terrengoverganger til tilstøtende terreng. Dette medfører at overvannshåndteringen ikke er tilstrekkelig løst, i tillegg til at dette visuelt vil medføre at landskapstilpassingen ikke blir optimal. I tillegg lar ikke det innregulerte terrenget seg realisere med de volumbegrensningene som ligger i gjeldende plan. Som følge av dette har Asak massemottak søkt om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, som Lillestrøm kommune ikke har innvilget. Lillestrøm kommune ønsket at dispensasjonsendring nord i planområdet og planinitiativ i sør skulle samordnes i en ny reguleringsplan.

Det er nødvendig med en tilleggsvarsling fordi varslingsområdet utvides. Områdene som vist på kartutsnittene 1-4 ligger ikke innenfor tidligere varslet område. Begrunnelsen for utvidelse av varslingsområdene følger i tekst under kartet.

imagefo6ue.pngKart som viser tidligere varslingsgrense (sort stiplet linje) og utvidelsen som tilleggsvarsles (rød stiplet linje). De fire utsnittene på kartet viser hvilke områder som omfattes av ny utvidet varslingsgrense.

 
  1. Kartutsnitt 1: Hensikten med utvidelse er å oppnå bedre terrengovergang mot tilstøtende terreng, slik at nabo får en mer flat hage ut mot jordene/deponiet.
  2. Kartutsnitt 2: Hensikten med utvidelse er å få plass til en motfylling for sikre bedre områdestabilitet. Deler av dette området ligger i rasområdet.
  3. Kartutsnitt 3: Hensikten med utvidelse er for å oppnå en god tilpasning til reguleringsplanen for Sørum aktivitetspark.
  4. Kartutsnitt 4: Hensikten med utvidelse er for å oppnå en god tilpasning til reguleringsplanen for Sørum aktivitetspark.

 

Arealet innenfor gitt varslingsgrense er på 581 dekar (utvidelsen er på 3 dekar) og omfatter gnr/bnr 255/1, 255/2, 256/1, 256/4 og 329/30. På grunn av utvidelse av varslingsgrensen vil planen også omfatte deler av 256/8. Området er i kommuneplanens arealdel satt av til andre typer bebyggelse og anlegg (Asak massemottak) og landbruks-, natur- og friluftsformål.

I henhold til forskrift om konsekvensutredning §8 og §10 har Lillestrøm kommune vurdert at det skal utarbeides konsekvensutredning (KU) uten planprogram. Følgende tema skal konsekvensutredes:

  • Geoteknikk
  • Landskapsbilde
  • Jordbruk
  • Forurensning og vannmiljø
  • Trafikk
  • Samfunnsnytte

Lillestrøm kommune har stilt krav om revisjon av utbyggingsavtalen for Mjønerudveien og utbyggingsavtalen for massedeponi og ny fylkesvei på Asak. Avtalene omhandler teknisk infrastruktur i forbindelse med veiene og hensikten med utbyggingsavtalene er å sikre god kvalitet på veiprosjektene.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Øystein Gjessing Karlsen, tlf. 92 26 44 14.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte med brev. 

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Multiconsult v. Irmelin Aamodt Moxnes på e-post: irm@multiconsult.no, med kopi til Ullensaker kommune på postmottak@ullensaker.kommune.no, eller postboks 470, 2051 Jessheim innen 17. september 2022.

Merk med saksnummer 21/9735.

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven