Oppstart av planarbeidet for NRA ble opprinnelig varslet i mars 2019. Det ble også varslet en utvidelse av planområde i juni 2021. Den gang gjaldt varslingen arealer for en mulig gang- og sykkelveiløsning ved Stalsbergenga, vest for NRAs daganlegg i Ruth Maiers gate 22.

Utvidet planområde er på ca. 8,4 daa og er vist på figuren under. Arealet under bakken planlegges regulert til avløpsrenseanlegg. Det planlegges ikke tiltak over bakken, men det vil foreslås en sikringssone over arealet som gir begrensninger på for eksempel tiltak for boring og sprengning i grunnen.

Bakgrunnen for at planområdet utvides er at skisseprosjekt for NRAs fjellanlegg viser behov for noe utvidelse i forhold til tidligere varslet planområde.

Utvidet område

Utsnitt av planområdet for reguleringsarbeidet. Utvidet planområde er vist med blå farge.

Det nevnes også at det ikke er aktuelt å etablere et biogassanlegg innenfor planområdet i Ruth Maiers gate, slik opprinnelig varslingsbrev for planarbeidet beskriver. Biogassanlegg tilknyttet NRA vil anlegges på Krogstad ved Sørumsand.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Norconsult AS v/Helga Sørby, Postboks 1257 Vika, 0111 Oslo, mobil: 901 78 672, e-post: helga.sorby@norconsult.com.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Frist for innspill er 18.02.2022.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Norconsult AS v/Helga Sørby på e-post: helga.sorby@norconsult.com, eller Postboks 1257 Vika, 0111 Oslo, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk med saksnummer PLAN-20/00698.

Dokumenter

  1. Planinitiativ
  2. Referat fra oppstartsmøtet, mai 2018
  3. Varsel om oppstart, mars 2019
  4. Tilleggsvarsling, juni 2021

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven